1. Algemene Informatie
1.1 Kruid of zo is het eenmansbedrijf van
Hanneke de Brouwer-Boemaars en is gevestigd te:
Oirschotseweg 69, 5066 CH Moergestel
06-27293029
info@kruidofzo.nl
www.kruidofzo.nl

1.2 Bankgegevens
Rabobank: NL78RABO0140111077
t.n.v: Kruid of zo te Moergestel

1.3 Registraties
KvK nr: 53116658
Beroepsvereniging NOAG: licentie 5066-Aa-13014
CAM-Competentieregisiter geregistreerd 
AGB-code: 90-048470.
AGB-code praktijk: 90-57018
NIBIG registratie ivm WKKGZ 527113

1.4 Kruid of zo heeft als doel het geven van kruiden- en natuurgeneeskundige consulten, het geven van cursussen, workshops, lezingen en wandelingen op het gebied van kruiden- en natuurbeleving en de verkoop van ambachtelijke kruidenproducten en voedingssupplementen.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Kruid of zo worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.4 genoemde doelstelling.

1.6 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voorgebracht worden.

2. Bestelling en betaling mbt producten en E-Learning
2.1 Een bestelling of E-Learning wordt pas verzonden of beschikbaar gemaakt als het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar de rekening van Kruid of zo. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.

2.2 Bestellingen via de webwinkel dienen via de webwinkel te worden betaald. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling verzonden of beschikbaar gesteld worden.

2.3 Bestellingen via de mail worden verzonden na betaling van het verschuldigde bedrag.

2.4 Bestellingen die mondeling zijn gedaan, dienen ten allen tijden bevestigd te worden via de mail.

2.5 Eenmaal bestelde kruidentincturen en bloesemremedies kunnen niet meer worden geannuleerd, aangezien deze klantspecifiek zijn samengesteld. Dit geldt niet voor de standaard theemengsels en zalven.

2.6 Bestelling van kruidentincuren en bloesemremedies kan enkel op basis van een bestelformulier, te downloaden op de website van Kruid of zo en kan enkel voor bestaande cliënten, die maximaal een half jaar voor aanvraag van een middel hun laatste consult hebben gehad.

3. Levering en verzenden mbt producten
3.1 Levering in Nederland vindt binnen 5 werkdagen plaats na ontvangst betaling. Voor het buitenland is dit anders en ligt de snelheid bij de posterijen.

3.2 Houdt u er rekening mee dat betalen via internet sneller zal verlopen dan via acceptgiro via de post.

3.3 Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

3.4 Verzend- en verpakkingskosten bedragen € 6,95 binnen Nederland tot 10 kg.  De kosten van brievenbuspakketten zijn €4,50.

3.5 Verzendingen naar België en Luxemburg bedragen € 25,-, ook hierbij geldt: er zijn bepaalde producten die door de brievenbus passen. Als uw pakketje door de brievenbus past, krijgt u een gedeelte van de verzendkosten teruggestort op uw rekening. Hiervan krijgt u dan bericht per e-mail. Ook onder de 2 kg liggen de verzendkosten lager, hiervan krijgt u dan bericht per e-mail.

3.6 Verzendkosten binnen de EU dienen in overleg te worden bepaald.

3.7 Verzendkosten buiten de EU dienen in overleg te worden bepaald.

3.8 Alle bestellingen worden verzonden met Postnl. Zodra de bestelling is afgeleverd bij het Postnl punt ligt het risico van de verzending bij de klant.

3.9Ophalen van de producten is ook mogelijk, maar wel in overleg. Gebruik hiervoor het contactformulier of neem contact op per telefoon.

4. Retourneren mbt producten
4.1 Retour zenden kan alleen als u binnen zeven werkdagen na levering via de e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

4.2 Kruidentincuren en bloesemremedies kunnen niet worden geretourneerd.

4.3 Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling overgegaan. Alleen de producten worden terugbetaald, niet de verzendkosten.

4.4 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn aangebroken/gebruikt en in volledig originele staat zijn.

4.5 De verzendkosten en de risico’s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant!

5. Risico’s mbt producten
5.1 Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico. Kruid of zo is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen van onjuist gebruik en handelen.

5.2 De producten van Kruid of zo vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken.

6. Voorwaarden mbt een consult
6.1 Een afspraak voor een consult , kennismakings- of intakegesprek is schriftelijk (ook per e-mail) of mondeling mogelijk, tenzij anders overeengekomen. Daarmee wordt datum en tijd voor u gereserveerd.

6.2 Het bedrag van een consult, kennismakings- of intakegesprek moet worden betaald op de dag van het consult zelf of binnen twee weken na het ontvangen van de factuur. Dit kan zowel contant als via een bankoverschrijving.

6.3 Voor alle geleverde diensten en/of producten krijgt de cliënt een factuur per e-mail. Onder geleverde diensten wordt verstaan; alle afspraken gemaakt bij Kruid of zo, zoals consulten en kennismakings- of intakegesprekken, alsook diensten op andere wijze, zoals telefonische of mailcontacten, het geven van wandelingen, workshops, lezingen, producten uit de webwinkel en aanverwante taken waarvoor inspanning is geleverd vanuit Kruid of zo. Hiervoor gelden de tarieven zoals aangegeven op de tarievenpagina of in de webwinkel.

6.4 Deze factuur dient binnen twee weken te worden voldaan. Wanneer de vervaldatum van de factuur overschreden wordt, zal er een eerste herinnering volgen per mail, post of andere vorm van schriftelijke communicatie. Indien binnen 7 dagen nogmaals niet aan de herinnering voldaan wordt, volgt er een 2e herinnering, met bijkomend administratiekosten. Als ook hier binnen 7 dagen geen gevolg aangegeven wordt, zal de zaak aan derden uitbesteed worden, met bijkomend de kosten en rente voor koper/cliënt.

6.5 Bestellingen via de webwinkel dienen direct bij aankoop via de webwinkel betaald te worden. Dit heeft betrekking op zowel de fysieke als virtuele en downloadbare producten.

6.6 Consulten kunnen in goed overleg ook buiten kantoortijden plaats vinden. In weekenden worden geen consulten gedaan, tenzij de situatie dit vereist. Wandelingen, workshops en lezingen kunnen wel in de weekenden plaatsvinden.

6.7 Afmelden kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna worden er kosten in rekening gebracht.

6.8 Het bedrag van het consult is exclusief de eventueel geadviseerde kruidenproducten.

6.9 Voordat u een afspraak maakt voor een (eerste) consult is het bij sommige klachten nodig eerst een afspraak te maken bij de huisarts om een diagnose te laten stellen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen.

6.10 Een telefonisch of e-mailconsult is alleen mogelijk na een eerste intakegesprek, zodat ik een beeld heb van de persoon en ook over de benodigde gegevens van de persoon beschik.

6.11 Voor advies, begeleiding en andere consulten geldt dat opdrachtgever door Kruid of zo slechts geadviseerd wordt. Opdrachtgever heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid in het wel of niet uitvoeren daarvan en de consequenties die daaruit voortvloeien. In geval van ziekte blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en dient hij/zij een arts te raadplegen, indien opdrachtgever weet en/of vermoedt dat er iets ernstigs aan de hand is.

6.12 Voor aanvaarde opdrachten heeft Kruid of zo een inspanningverplichting. Maar zij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Zij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

6.13 Beroepsvereniging NOAG en vergoeding ziektekosten:
Dankzij mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NOAG worden de consulten door een aantal ziekteverzekeraars vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Meer over de beroepsvereniging NOAG en de verzekeraars die de kosten vergoeden vind je bij www.noag.org
Helaas worden natuurgeneeskundige consulten de laatste jaren steeds minder (goed) vergoed. Check daarom goed bij je zorgverzekering. Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken of jouw zorgverzekeraar mijn consulten vergoedt. Let er hierbij ook op dat niet iedere behandelvorm vergoed wordt. De behandelcode voor de kruidenconsulten is: behandelvorm 24001.

De beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit en deskundigheid van de natuurgeneeskundige zorg door voorwaarden te stellen waaraan de therapeut moet voldoen en te zorgen voor de juiste na- en bijscholing.

7. Reiskosten mbt een consult, workshop, lezingen en wandelingen
7.1De kosten voor het consult, workshop, lezingen en wandelingen zijn exclusief reiskosten mocht u kiezen voor een andere locatie dan die van het adres van Kruid of zo. De kosten zijn € 0,35 per kilometer.

7.2 Bij consulten, workshops, lezingen en wandelingen in Moergestel, vervallen de reiskosten.

8. Behandelovereenkomst mbt een consult
8.1 Voor het eerste consult dient een behandelingsovereenkomst te worden getekend, zodat de rechten en plichten van de therapie duidelijk zijn voor zowel cliënt als Kruid of zo hierna te noemen “therapeut”.

8.2 De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante en op waarheid gebaseerde informatie aan de therapeut te verstrekken.

8.3 Cliënt heeft recht op inzage eigen dossier.

8.4 De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

8.5 De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden en wettelijke verplichte gegevensverstrekking aan derden).

8.6 De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

8.7 De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

8.8 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

8.9 De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

9. Inschrijving en locatie mbt workshops, lezingen en wandelingen.
9.1 Besloten groepen: opties voor een datum voor een workshop, lezing of wandeling is alleen schriftelijk mogelijk, tenzij anders overeengekomen.  Telefonische afspraken dienen ten allen tijde schriftelijk (mail of post) bevestigd te worden. Daarmee is de workshop-, lezing- of wandellocatie op die datum voor een periode van twee weken gereserveerd. 
Tarieven voor bijeenkomsten met groene zijn hier vermeld: https://kruidofzo.nl/tarieven-educatie/

9.2 Na het verstrijken van deze twee weken kunnen anderen, wanneer er nog geen schriftelijke bevestiging en/of betaling is ontvangen, tot het verschuldigde bedrag is ontvangen, ook een optie nemen op de betreffende workshop, lezing of wandeling. De inschrijving wordt door Kruid of zo schriftelijk of per e-mail bevestigd, zodra de betaling binnen is.

9.3 Inschrijving voor een bestaande door Kruid of zo geplande en openbare workshop, lezing of wandeling is alleen mogelijk via de webwinkel https://kruidofzo-natuurlijkgezond.nl/ , tenzij anders overeengekomen. Door aanmelding en betaling via de webwinkel is je inschrijving bevestigd en hierover krijg je mail toegestuurd. Betaling dient ten allen tijde gedaan te worden of via de webwinkel of op een andere wijze overeengekomen met klant en Kruid of zo.

9.4 Telefonische afspraken dienen ten allen tijde schriftelijk (mail of post) bevestigd te worden.

9.5 Een inschrijving voor een workshop, kruidenwandeling, cursus, praktijkdag of andere activiteit van Kruid of zo, zowel live als online is pas definitief nadat de betaling hiervoor is voldaan. Definitieve reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst van de betaling.

9.6 Voor het geval dat een betaling op de dag van de workshop, lezing of wandeling nog niet is bijgeschreven, dient het hele bedrag voor aanvang van de workshop contant te worden betaald. Komt de betaling achteraf alsnog binnen, dan wordt dit bedrag per omgaande retour gestort.
Zonder betaling wordt je de deelname ontzegt.

9.7 In principe worden de workshops en lezingen gegeven op de locatie van Kruid of zo, tenzij anders vermeld. Het is ook mogelijk om dit op een andere locatie te doen. Dit gebeurt in overleg. Kruidenwandelingen worden uiteraard buiten gehouden.

10. Opdrachtgevers en offerteaanvraag mbt workshops, lezingen, wandelingen.
10.1 Bij de eerste kennismaking per telefoon of e-mail wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn van de opdrachtgever. Kruid of zo probeert voor zover mogelijk rekening te houden met eventuele voorkeuren van de opdrachtgever.

10.2 Een project- en prijsvoorstel (de offerte) wordt opgestuurd per e-mail of post. Het voorstel bevat een overzicht van de gemaakte afspraken, de locatie, eventueel een routebeschrijving, een (ruwe) beschrijving van de workshop, lezing of wandeling en een prijsopgave.

10.3 Ieder aanbod is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de organisator aan te gaan.

10.4 Bij akkoord van de offerte zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk  (per e-mail) bevestigen.

10.5 Bij geen akkoord van de offerte stelt de opdrachtgever Kruid of zo hier zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail) van op de hoogte, waarna Kruid of zo aanpassingen zal doorvoeren of zal kijken naar eventuele andere mogelijkheden.

10.6 Na een akkoord verklaring van de opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever een factuur.

11. Annulering door deelnemer mbt workshops, lezingen en wandelingen.
11.1 Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de workshop, lezing of wandeling dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Bij verhindering van de deelnemer is het in overleg toegestaan een vervanger te sturen.

11.2 Annulering tot een week voor aanvang* van de cursus, workshop, lezing of wandeling is mogelijk zonder financiële consequenties. De al voltooide betaling wordt per omgaande retour gestort met aftrek van €7,50 administratiekosten.

11.3 Bij annulering binnen een week voor aanvang* van de cursus, workshop, lezing of wandeling wordt 50% van de al voltooide betaling teruggestort met aftrek van €7,50 administratiekosten of wordt er 50% van het te betalen bedrag in rekening gebracht met bijkomend €7,50 administratiekosten.

11.4 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang* van de cursus, workshop, lezing of wandeling wordt 10% van de al voltooide betaling teruggestort met aftrek van €7,50 administratiekosten of wordt er 90% van het te betalen bedrag in rekening gebracht met bijkomend €7,50 administratiekosten tot een maximum van het oorspronkelijke bedrag.

11.5 Als de deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling wanneer de betaling al voltooid is of zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

11.6 Bij terugstoring van (een deel) van de al voltooide betaling zal er €7,50 administratiekosten in rekening gebracht worden. Wanneer het uiteindelijke bedrag hiermee op €0,00 of minder komt dan zal er geen terugbetaling gedaan worden.

11.7 Indien je niet in staat bent om bij een cursus, workshop of wandeling waarvoor je jezelf hebt ingeschreven aanwezig te zijn, is het mogelijk om in overleg iemand anders kosteloos jouw plek in te laten nemen.

*) Als startdatum wordt de dag van de activiteit gehanteerd.

12. Annulering door Kruid of zo mbt consulten, workshops, lezingen en wandelingen.
12.1 Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Kruid of zo zich het recht voor deze te annuleren. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Kruid of zo zich het recht voor om de consulten, workshop, lezing of wandeling tot op de dag zelf te annuleren.

12.2 Slecht weer is geen reden voor annuleren van een workshop die buiten plaatsvind, tenzij er door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven. Dan wordt de workshop verplaats naar een andere datum in overleg met de deelnemers.

12.3 Kruid of zo zal de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemer.

12.4 Bij annulering door Kruid of zo kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling of voor overboeking naar een andere datum binnen drie maanden.

13. Aansprakelijkheid mbt consulten, workshops, lezingen en wandelingen.
13.1 Deelname aan de workshops, lezingen en wandelingen van Kruid of zo geschiedt op eigen risico en rekening.

13.2 De kennis van Kruid of zo vervangt geen medische of psychologische hulpverlening.

13.3 De producten van Kruid of zo vervangen geen medische of psychologische hulpverlening.

13.4 Levensmiddelen en dranken aangeboden door Kruid of zo tijdens workshop, lezingen en wandelingen zijn uiterst zorgvuldig bereid en worden ook op eigen risico van de deelnemer genuttigd.

13.5 Kruid of zo zal geen alcoholische dranken schenken.

14. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties, boeken, lesmateriaal mbt workshops, cursussen, kruidenwandelingen of andere vormen van educatie
14.1 Het lesmateriaal en andere vormen van publicaties van Kruid of zo is uitsluitend bestemd voor deelnemers van de E-learnings, cursussen, workshops, lezingen of wandelingen van Kruid of zo. De deelnemers dienen het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het lesmateriaal. Dit houdt in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Dit geldt ook voor teksten en foto’s van de website, boeken en andere publicaties van Kruid of zo.

15. Versie, publicatie en aanpassingen

15.1 Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen.

15.2 Dit is versie: 2023-2.0.

15.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Kruid of zo.

15.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de folders van Kruid of zo en andere publicaties zoals het internet binden Kruid of zo niet. Kruid of zo behoudt zich het recht voor dergelijke punten te wijzigen.